Toiminta

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

 

1.     Toiminnan painopisteet

 

Yhdistyksen toiminnan pääpaino on jäsenistön edunvalvonta ja hyvinvoinnin ylläpitäminen muutospaineisessa organisaatiossa. Toiminnan tukena on yhteistoimintalaki ja luottamusmiesjärjestelmä.

 
Työ- ja elinkeinotoimistojen yhdyshenkilöillä on tärkeä rooli tiedonvälittäjinä jäsenistön ja yhdistyksen toimijoiden välillä.
 
Tiedottamisessa hyödynnetään nykyaikaista tekniikkaa. Tiedottamisen tulee olla ajankohtaista, monipuolista, selkeää ja aktivoivaa. THHL ry:llä sekä Palkansaajajärjestö Pardialla on internetissä omat kotisivunsa, lisäksi tieto kulkee sähköpostin välityksellä.
 
Sopimus uudesta palkkausjärjestelmästä, nykyisin VPJ, on voimassa kuudetta vuotta. Uudessa järjestelmässä luottamusmiesten, varsinkin alueellisten, asema korostui. 1.2.2008 alkaen yhdistyksellä on ollut kaksi alueellista luottamusmiestä entisen yhden sijasta ja toimistojen luottamusmiehet poistuivat uudistuksen myötä kokonaan. Yhdistyksen jäsenmäärä on kuitenkin pienentynyt viime vuosina ja tästä syystä viime syksynä järjestetyissä luottamusmiesvaaleissa alueellisten luottamusmiesten määrä putosi yhteen + varaluottamusmies.
 
Yhteenkuuluvuutta ja voimien yhdistämistä on syytä korostaa työ- ja elinkeinohallinnon jatkuvassa muutospaineessa. Työtehtäviä tulee jatkuvasti lisää, mutta siitä huolimatta virkoja on karsittu ja ollaan karsimassa lisää lähivuosina ja toimistoverkkouudistus etenee. Lisäksi työ- ja elinkeinohallinnossa tarvitaan erityisesti panostusta sekä ikääntymässä olevan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen että työssä jaksamiseen. Epävarmuutta viimeisen parin vuoden aikana on tuonut myös Keski-Pohjanmaan mahdollinen suuntautuminen Pohjois-Pohjanmaahan, mikä nyt ei tule kuitenkaan toteutumaan. Kuluvan syksyn lisärasite kaiken muun työn lisäksi on muutostukihankkeen toteuttamisen suunnittelu työkokouksineen.
 

2. Edunvalvonta

 
Uuden palkkausjärjestelmän tultua voimaan luottamusmiesten tehtäväkenttä on laajentunut perinteisestä sopimusten tulkinnasta paikalliseen neuvottelutoimintaan sekä työyhteisö- ja yhteistoimintakysymyksiin. Luottamusmiesjärjestelmä uudistui aiemmin mainitun mukaisesti. Työsuojeluorganisaatio säilyi toistaiseksi ennallaan, samoin alueellinen yt-komitea.
 
Luottamusmiehet sekä muut toimijat osallistuvat THHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardian järjestämiin koulutustilaisuuksiin tiedon ja taidon lisäämiseksi ja jakamiseksi jäsenistölle.
 
Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutettu ovat käytettävissä työpaikoilla esiintyvien ongelmien ratkaisemisessa. Jäsenet voivat kuitenkin niin halutessaan ottaa yhteyttä kaikissa asioissa suoraan myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaan ja jäseniin.
 
Yhteistoimintaelimet (YT) ovat keskeinen henkilöstön vaikuttamiskanava. Pidetään huoli yhteistoimintalain noudattamisesta.
 

3. Järjestötoiminta

 
Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden aikana noin kuusi kertaa. Hallituksen kokouksiin voidaan kutsua myös yhdyshenkilöitä niistä toimistoista, joista ei ole edustajaa hallituksessa. Näin on mahdollista tutustua hallituksen toimintaan ja yhdyshenkilöiden on luontevampaa tiedottaa alueensa mahdollisista ongelmista yhdistyksen hallitukselle.
 
Koska toiminnassa korostetaan niitä toimenpiteitä, joilla voitaisiin tukea jäsenistön jaksamista sekä työ- ja toimintakykyä työpaineiden keskellä, järjestetään virkistys- ja koulutustapahtumia joko erikseen tai sääntömääräisten kokousten yhteydessä. Tapahtumat voidaan järjestää yhdistyksen omina tai yhdessä jonkin toisen piiriyhdistyksen kanssa.
 
Palkansaajajärjestö Pardian Pohjanmaan aluetoimikunnassa on mukana yhdistyksen oma edustaja. 1.1.2010 alkaen varsinainen edustaja on Riitta Franssila ja vara Arja Kaunisto. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua aluetoimikunnan koulutuksiin ja muuhun toimintaan.
 
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan entistä aktiivisemmin THHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardian järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Uusilla jäsenillä on mahdollisuus lähteä mukaan vuosittain järjestettävään Pardian yhteiseen risteilyyn. Uusi edustajakokouskausi alkoi Imatralla 14. – 15.5.09 pidetyn edustajakokouksen jälkeen, ensimmäistä kertaa edustajakokouskausi on 4 vuotta entisen 3 vuoden sijasta..
 

4. Yhteenveto

 
Yhdistyksen talouden vakaa tilanne luo meille hyvät toimintaedellytykset. Pitkät välimatkat alueellamme rajoittavat jäsenten aktiivisuutta osallistua eri tilaisuuksiin. Yhdistyksen toimijoiden tehtävänä on aktivoida jäsenistöä ja saada mukaan yhä enemmän osallistujia, erityisenä painopisteenä ovat yhdistyksen uudet jäsenet. 
 
Yhdistys muistaa lahjalla 50- ja 60- vuotta täyttäviä yhdistyksen jäseniä, jokaisen toimiston yhdyshenkilö huolehtii siitä, että ko. merkkipäivät muistetaan.
 
Yhdessä voimme vaikuttaa jäsenistön hyvinvointiin. Yhteiset voimavaramme koostuvat yksilöistä, joiden jokaisen merkitys ja tuki asioiden eteenpäin viemisessä on ensiarvoisen tärkeää.
 
Ottakaa siis kantaa ja vaikuttakaa!